Škola pro všechny

Koncept

Koncept Škola pro všechny vychází z pojetí člověka - individuality s unikátní kombinací zájmů, potřeb, schopností, temperamentu a životních zkušeností. Proto se každý chceme a potřebujeme učit trochu něco jiného, z rozdílných popudů a za jiným účelem. Startujeme z jiného výchozího bodu k jinému cíli, upřednostňujeme rozdílné způsoby a prostředky učení.

Školu vnímáme jako jedinečnou instituci, kde společně žijí a vzájemně se od sebe a o sobě učí všechny děti, které v dospělosti budou schopny samostatného života. Jsme přesvědčeni, že jedině ve “škole pro všechny” lze využívat vysokou rozmanitost dětí jako bohatství pro učení, hluboce pochopit ostatní, budovat vzájemný respekt a toleranci k rozdílnostem. A to považujeme za jeden z hlavních úkolů školy.

Na tomto konceptu jsme postavili stejnojmenný projekt Škola pro Všechny, který byl vybrán k podpoře ve výzvě č. 21 OP Praha - Pól růstu s největším počtem bodů ze všech sedmdesáti podaných projektů.

Cíle projektu:

Minimálně ve 20 školách prokazatelně snížit projevy netolerance, násilí a šikany.
Vybavit minimálně 400 pedagogů efektivními metodami práce s heterogenními skupinami s důrazem na zvyšování vzájemné tolerance.

Základní údaje:

zahájení projektu: 1. října 2017
plánované ukončení projektu: 31. července 2019

Realizuje:

AISIS, z. ú.
Floriánské nám. 103, 272 01, Kladno
IČO: 67798853, DIČ: CZ67798853

Účastníci:

pedagogové ZŠ, SOU a SŠ, odborní a terénní pracovníci podpůrných organizací ve vzdělávání na území Hlavního města Prahy.

Struktura

Minimalizace šikany (MIŠ)

Program MIŠ je páteří celého projektu. Je zaměřený na podporu systémové změny na úrovni celé školy.
Probíhá ve třech na sebe navazujících etapách
  • vzdělávání - 3 dvoudenní vzdělávací a tréninkové moduly, zaměřené na téma bezpečného klimatu v sociální skupině, porozumění fungování šikany a nácvik intervenčních strategií
  • workshop - jednodenní pracovní setkání, kdy si škola vytváří školní plán zlepšení systému prevence šikany
  • supervize - individuální podpora škol a jednotlivých pedagogů dle stanovených priorit školy
více zde

Úvod do mediace pro pedagogy

Mediaci zařazujeme jako účinný soubor komunikačních strategií a technik, které pomůžou zúčastněným pedagogům účinně a kultivovaně řešit konflikty pomocí prostředníka mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími zainteresovanými stranami.
více zde

Tváří v tvář historii (TTH)

Dílna TTH nabízí originální metodu výuky, umožňující pochopit dějinné události v kontextu současnosti, podporuje diskusi o hodnotě lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv. Metodika adaptována z amerického programu Facing History and Ourselves, který má v USA a Kanadě tradici od r. 1976.
více zde

Různorodost jako výhoda

Program se zaměřuje na konstruktivistické pojetí výuky, kde pedagog jako jeden z hlavních zdrojů učení využívá životní zkušenosti žáků. Různorodost pojímáme v nejširším slova smyslu; zaměříme se na specifika jazykové diversity.
Program čerpá ze zkušeností z mezinárodního projektu UDEL21 (Use Diversity to Enhance Learning for 21st century), jehož se účastní 6 organizací ze států EUa společně hledá účinné postupy, jak efektivně vyučovat v různorodých skupinách žáků. Využíváme rovněž domácích zkušeností proinkluzivních škol, kooperativní výuky a dramatické výchovy.
více zde

Zahraniční stáže

Zahraniční stáže jsou efektivní formou vzdělávání, která vhodně dopňuje prezenční formy. Navštívíme vybrané školy, vzdělávací instituce a události, které nám umožní nazřít příklady inspirativní praxe v tématech jednotlivých aktivit projektu
více zde

Kontakty

Aisis z.ú. - Floriánské nám. 103, Kladno;     aisis@aisis.czmis@aisis.cz, ✆: 312 245 818

Milan Kotík   milan.kotik@aisis.cz; ✆: 731 191 977
Monika Puchelová  monika.puchelova@aisis.cz, ✆: 777 335 083
Zdeňka Andělová   zdenka.andelova@aisis.cz, ✆: 777 020 738

Aktuality

12.6.2019


Ve Velké zasedací síni Nové radnice se dnes u příležitosti zakončení projektu Škola pro všechny sešla řada ředitelů škol, pedagogů, metodiků prevence a zástupců odborné veřejnosti. Na úvod vystoupili Mgr. Milan Kotík, garant programu Minimalizace šikany, Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a Mgr. Jana Havlíková, koordinátorka školské prevence, která projekt koordinovala za MHMP. Projektu se v jeho 5-ti klíčových aktivitách, zúčastnilo 501 pedagogů, někteří z nich absolvovali i více klíčových aktivit. Páteřní aktivitu -program Minimalizace šikany absolvovalo 435 pedagogů ze 32 pražských škol.Na konferenci byly představeny výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 3 710 respondentů – žáků a studentů a 267 pedagogů z deseti základních škol a deseti středních škol.Zástupci 5 škol, které se projektu zúčastnily, promluvili o svých zkušenostech s programem Minimalizace šikany, o tom, jak program ovlivnil klima v jejich škole, co se díky programu u nich ve škole změnilo a co plánují do budoucna.Ředitel ZŠ Klánovice, PaedDr. Michal Černý hodnotí program v kontextu dopadu na celou sborovnu: „Díky programu jsme se naučili řešit problémy v rámci celého pedagogického sboru a důkladně se drželi krizového plánu – KDO, KOMU a CO a přestali dělat ukvapené závěry.“Ing. Marie Pojerová, ředitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek: „Pomáháme dětem, aby rozeznávaly, co šikana je a co není a dáváme jim návod, jak se bránit, a kde hledat pomoc. Důležitým aspektem je tvorba třídních pravidel tak, aby si je děti samy vytvářely a vzaly je za své,“ Velký přínos programu vidí v nácviku vedení rozhovorů, šetření případů šikany a v praktických cvičeních.

Více informací o konferenci https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-ucitele-casto-nevi-jak-ve-tride-vznika-sikana/1766770


27.5.2019

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení projektu Škola pro Všechny - Minimalizace šikany -
12. června 2019 od 9 do 12 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Projekt byl realizován ve 32 pražských základních a středních školách a zúčastnilo se ho více než 430 pedagogů. O své zkušenosti s programem se podělí některé z absolventských škol a budeme také prezentovat výsledky šetření, jaké preventivní mechanismy fungují proti cílenému ubližování na školách a jaká je teoretická připravenost pedagogů zasáhnout proti konkrétnímu projevu agresivního chování ve třídě.20.4. 2019

Poslední dubnové dny se ve středisku Cavok budou konat závěrečné moduly C skupin 21 a 22, které budou zároveň zcela posledními skupinami vzdělávání v rámci projektu Škola pro Všechny.

Školám se věnujeme a nadále budeme věnovat v rámci individuální podpory škol.


7. 3. 2019

Chystáme poslední zahraniční stáž. tentokrát na Island. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na 19 účastníků, celá kapacita je již obsazena. Silnou stránkou islandských škol je právě důraz na wellbeing dětí.


Tváří v tvář historii: 7.-9.3. 2019

Seminář je výjezdní (2x ubytování) ve středisku Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky zdarma, účastníci si hradí pouze stravu

15.1.2019

Další skupiny klíčové aktivity Minimalizace šikany ukončily 3.-4.1. 2019 vzdělávací část programu (skupina 14 a 17) a ve většině zapojených škol se tak program přesouvá k dalším fázím - workshopům a supervizní a konzultační podpoře.

Nově otevřená skupina č. 20 zahájila modulem A ve dnech 6.a 7.1.2019 a druhá polovina pedagogického sboru ZŠ Ohradní absolvovala modul A 10.-11.1.2019

8.1.2019 byla také zahájena další skupina Úvodu do mediace pro pedagogy pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.