Škola pro všechny

Koncept

Koncept Škola pro všechny vychází z pojetí člověka - individuality s unikátní kombinací zájmů, potřeb, schopností, temperamentu a životních zkušeností. Proto se každý chceme a potřebujeme učit trochu něco jiného, z rozdílných popudů a za jiným účelem. Startujeme z jiného výchozího bodu k jinému cíli, upřednostňujeme rozdílné způsoby a prostředky učení.

Školu vnímáme jako jedinečnou instituci, kde společně žijí a vzájemně se od sebe a o sobě učí všechny děti, které v dospělosti budou schopny samostatného života. Jsme přesvědčeni, že jedině ve “škole pro všechny” lze využívat vysokou rozmanitost dětí jako bohatství pro učení, hluboce pochopit ostatní, budovat vzájemný respekt a toleranci k rozdílnostem. A to považujeme za jeden z hlavních úkolů školy.

Na tomto konceptu jsme postavili stejnojmenný projekt Škola pro Všechny, který byl vybrán k podpoře ve výzvě č. 21 OP Praha - Pól růstu s největším počtem bodů ze všech sedmdesáti podaných projektů.

Cíle projektu:

Minimálně ve 20 školách prokazatelně snížit projevy netolerance, násilí a šikany.
Vybavit minimálně 400 pedagogů efektivními metodami práce s heterogenními skupinami s důrazem na zvyšování vzájemné tolerance.

Základní údaje:

zahájení projektu: 1. října 2017
plánované ukončení projektu: 31. července 2019

Realizuje:

AISIS, z. ú.
Floriánské nám. 103, 272 01, Kladno
IČO: 67798853, DIČ: CZ67798853

Účastníci:

pedagogové ZŠ, SOU a SŠ, odborní a terénní pracovníci podpůrných organizací ve vzdělávání na území Hlavního města Prahy.

Struktura

Minimalizace šikany (MIŠ)

Program MIŠ je páteří celého projektu. Je zaměřený na podporu systémové změny na úrovni celé školy.
Probíhá ve třech na sebe navazujících etapách
  • vzdělávání - 3 dvoudenní vzdělávací a tréninkové moduly, zaměřené na téma bezpečného klimatu v sociální skupině, porozumění fungování šikany a nácvik intervenčních strategií
  • workshop - jednodenní pracovní setkání, kdy si škola vytváří školní plán zlepšení systému prevence šikany
  • supervize - individuální podpora škol a jednotlivých pedagogů dle stanovených priorit školy
více zde

Mediace pro pedagogy

Mediaci zařazujeme jako účinný soubor komunikačních strategií a technik, které pomůžou zúčastněným pedagogům účinně a kultivovaně řešit konflikty pomocí prostředníka mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími zainteresovanými stranami.
více zde

Tváří v tvář historii (TTH)

Dílna TTH nabízí originální metodu výuky, umožňující pochopit dějinné události v kontextu současnosti, podporuje diskusi o hodnotě lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv. Metodika adaptována z amerického programu Facing History and Ourselves, který má v USA a Kanadě tradici od r. 1976.
více zde

Různorodost jako výhoda

Program se zaměřuje na konstruktivistické pojetí výuky, kde pedagog jako jeden z hlavních zdrojů učení využívá životní zkušenosti žáků. Různorodost pojímáme v nejširším slova smyslu; zaměříme se na specifika jazykové diversity.
Program čerpá ze zkušeností z mezinárodního projektu UDEL21 (Use Diversity to Enhance Learning for 21st century), jehož se účastní 6 organizací ze států EUa společně hledá účinné postupy, jak efektivně vyučovat v různorodých skupinách žáků. Využíváme rovněž domácích zkušeností proinkluzivních škol, kooperativní výuky a dramatické výchovy.
více zde

Zahraniční stáže

Zahraniční stáže jsou efektivní formou vzdělávání, která vhodně dopňuje prezenční formy. Navštívíme vybrané školy, vzdělávací instituce a události, které nám umožní nazřít příklady inspirativní praxe v tématech jednotlivých aktivit projektu
více zde

Kontakty

Aisis z.ú. - Floriánské nám. 103, Kladno;     aisis@aisis.czmis@aisis.cz, ✆: 312 245 818

Zdeňka Andělová - manažerka vzdělávání;     zdenka.andelova@aisis.cz, ✆: 777 020 738
Monika Puchelová - marketing;     monika.puchelova@aisis.cz, ✆: 777 335 083
Milan Kotík - obsahový garant;     milan.kotik@aisis.cz; ✆: 731 191 977

Aktuality

15.2.2018 startujeme!

Ve dnech 15.-16.2.2018 se na Gymnáziu a Hud. škole Hl. m. Prahy uskuteční první vzdělávací modul programu Minimalizace šikany.
Lektorsky jej povedou Mgr. Renata Vordová a Mgr. Pavel Dosoudil.

rozpis dalších akcí najdete v kalendáři


12. 1. 2018. Místa konání pro vzdělávací semináře Minimalizace šikany vybrána!
Semináře v Praze proběhnou na zúčastněných školách. Z nabídek, které školy poskytly, jsme vybrali Gymnázium, Hudební školu Hl. m. Prahy a ZUŠ, skupina 9 se bude scházet v ZŠ Palmovka.

Pro výjezdní semináře ještě vhodné místo vybíráme.