Nabídka

Minimalizace šikany (MIŠ)

Program MIŠ je páteří celého projektu. Je zaměřený na podporu systémové změny na úrovni celé školy.
Probíhá ve třech na sebe navazujících etapách
  • vzdělávání - 3 dvoudenní vzdělávací a tréninkové moduly, zaměřené na téma bezpečného klimatu v sociální skupině, porozumění fungování šikany a nácvik intervenčních strategií
  • workshop - jednodenní pracovní setkání, kdy si škola vytváří školní plán zlepšení systému prevence šikany
  • supervize - individuální podpora škol a jednotlivých pedagogů dle stanovených priorit školy
rozsah: 86 hod
kapacita: 352 účastníků/22 škol
organizace: 3x dvoudenní seminář/výcvik, celkem 54 hod vzdělávání
1x jednodenní workshop, 8 hod.
6x půldenní supervize/1 školu, 24 hod

MIŠ je akreditovaným programem DVPP č.: MSMT- 32678/2016-2-828
kapacita je již obsazena

Mediace pro pedagogy

Mediaci zařazujeme jako účinný soubor komunikačních strategií a technik, které pomůžou zúčastněným pedagogům účinně a kultivovaně řešit konflikty pomocí prostředníka mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími zainteresovanými stranami.

rozsah: 40 hod
kapacita: 48 účastníků
organizace: 5x jednodenní seminář
přihlašovací formulář

Mediace pro pedagogy je akreditovaným programem DVPP č.: MSMT- 25292/2016-3-603

Tváří v tvář historii (TTH)

Dílna TTH nabízí originální metodu výuky, umožňující pochopit dějinné události v kontextu současnosti, podporuje diskusi o hodnotě lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv. Metodika adaptována z amerického programu Facing History and Ourselves, který má v USA a Kanadě tradici od r. 1976.
rozsah: 20 hod
kapacita: 80 účastníků
organizace: 1x třídenní výjezdní seminář
přihlašovací formulář

Různorodost jako výhoda

Program se zaměřuje na konstruktivistické pojetí výuky, kde pedagog jako jeden z hlavních zdrojů učení využívá životní zkušenosti žáků. Různorodost pojímáme v nejširším slova smyslu; zaměříme se na specifika jazykové diversity.
Program čerpá ze zkušeností z mezinárodního projektu UDEL21 (Use Diversity to Enhance Learning for 21st century), jehož se účastní 6 organizací ze států EUa společně hledá účinné postupy, jak efektivně vyučovat v různorodých skupinách žáků. Využíváme rovněž domácích zkušeností proinkluzivních škol, kooperativní výuky a dramatické výchovy.
rozsah: 20 hod
kapacita: 90 účastníků
organizace: 4x půldenní seminářZahraniční stáže

Zahraniční stáže jsou efektivní formou vzdělávání, která vhodně dopňuje prezenční formy. Navštívíme vybrané školy, vzdělávací instituce a události, které nám umožní nazřít příklady inspirativní praxe v tématech jednotlivých aktivit projektu

rozsah: 3 dny
kapacita: 40 účastníků
organizace: 3-4denní výjezdní akce

Portorož (SLO) - zaměřeno na práci s diversitou ve třídě.

Návštěva školy a mezinárodní seminář ERASMUS+
termín: 22. - 24. ledna 2018
kapacita: 3 účastníci

Perugia (IT) - Konference a návštěva školy

termín: 24. - 26. května 2018
kapacita: 10 účastníků

Londýn (VB)- Návštěva tří škol se zaměřením na preventivní strategie prevence šikany.

Ve spolupráci s Anti-bullying Alliance
termín: 2.-5.10.2018
kapacita: 13 účastníků

Sulkava (FIN) - Návštěva tří škol se zaměřením na inkluzívní vzdělávání pro všechny.

termín: 8.-12.10.2018
kapacita: 14 účastníků


Reykjavík (ISL) - Návštěva tří ZŠ se zaměřením na well-being žáků.

termín: 5.-9. 5. 2019
kapacita: 19 účastníkůAktuality

12.6.2019


Ve Velké zasedací síni Nové radnice se dnes u příležitosti zakončení projektu Škola pro všechny sešla řada ředitelů škol, pedagogů, metodiků prevence a zástupců odborné veřejnosti. Na úvod vystoupili Mgr. Milan Kotík, garant programu Minimalizace šikany, Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a Mgr. Jana Havlíková, koordinátorka školské prevence, která projekt koordinovala za MHMP. Projektu se v jeho 5-ti klíčových aktivitách, zúčastnilo 501 pedagogů, někteří z nich absolvovali i více klíčových aktivit. Páteřní aktivitu -program Minimalizace šikany absolvovalo 435 pedagogů ze 32 pražských škol.Na konferenci byly představeny výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 3 710 respondentů – žáků a studentů a 267 pedagogů z deseti základních škol a deseti středních škol.Zástupci 5 škol, které se projektu zúčastnily, promluvili o svých zkušenostech s programem Minimalizace šikany, o tom, jak program ovlivnil klima v jejich škole, co se díky programu u nich ve škole změnilo a co plánují do budoucna.Ředitel ZŠ Klánovice, PaedDr. Michal Černý hodnotí program v kontextu dopadu na celou sborovnu: „Díky programu jsme se naučili řešit problémy v rámci celého pedagogického sboru a důkladně se drželi krizového plánu – KDO, KOMU a CO a přestali dělat ukvapené závěry.“Ing. Marie Pojerová, ředitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek: „Pomáháme dětem, aby rozeznávaly, co šikana je a co není a dáváme jim návod, jak se bránit, a kde hledat pomoc. Důležitým aspektem je tvorba třídních pravidel tak, aby si je děti samy vytvářely a vzaly je za své,“ Velký přínos programu vidí v nácviku vedení rozhovorů, šetření případů šikany a v praktických cvičeních.

Více informací o konferenci https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-ucitele-casto-nevi-jak-ve-tride-vznika-sikana/1766770


27.5.2019

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení projektu Škola pro Všechny - Minimalizace šikany -
12. června 2019 od 9 do 12 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Projekt byl realizován ve 32 pražských základních a středních školách a zúčastnilo se ho více než 430 pedagogů. O své zkušenosti s programem se podělí některé z absolventských škol a budeme také prezentovat výsledky šetření, jaké preventivní mechanismy fungují proti cílenému ubližování na školách a jaká je teoretická připravenost pedagogů zasáhnout proti konkrétnímu projevu agresivního chování ve třídě.20.4. 2019

Poslední dubnové dny se ve středisku Cavok budou konat závěrečné moduly C skupin 21 a 22, které budou zároveň zcela posledními skupinami vzdělávání v rámci projektu Škola pro Všechny.

Školám se věnujeme a nadále budeme věnovat v rámci individuální podpory škol.


7. 3. 2019

Chystáme poslední zahraniční stáž. tentokrát na Island. Pro velký zájem jsme navýšili kapacitu na 19 účastníků, celá kapacita je již obsazena. Silnou stránkou islandských škol je právě důraz na wellbeing dětí.


Tváří v tvář historii: 7.-9.3. 2019

Seminář je výjezdní (2x ubytování) ve středisku Cavok https://www.cavok.cz/. Náklady za ubytování a společnou dopravu z Prahy jsou hrazeny z projektu a pro účastníky zdarma, účastníci si hradí pouze stravu

15.1.2019

Další skupiny klíčové aktivity Minimalizace šikany ukončily 3.-4.1. 2019 vzdělávací část programu (skupina 14 a 17) a ve většině zapojených škol se tak program přesouvá k dalším fázím - workshopům a supervizní a konzultační podpoře.

Nově otevřená skupina č. 20 zahájila modulem A ve dnech 6.a 7.1.2019 a druhá polovina pedagogického sboru ZŠ Ohradní absolvovala modul A 10.-11.1.2019

8.1.2019 byla také zahájena další skupina Úvodu do mediace pro pedagogy pod lektorským vedením Dany Vrabcové a Jitky Řezaninové.